De què està compost un gra de cafè?

Malgrat que la composició química d’un gra de cafè verd varia segons la seva varietat botànica d’origen, la seva forma d’obtenció, les condicions climàtiques en les quals s’hagi desenvolupat, el seu grau de maduració o el procés tecnològic utilitzat, sí que es pot afirmar que, com a referència, està format per més de 900 components. Destaquem alguns dels seus components nutritius més importants:

AIGUA
L’aigua representa un 12% del gra de cafè.

SUCRES
Suposen aproximadament el 50% de la matèria seca del cafè. Trobem diferents tipus de sucres: solubles i insolubles, que varien la seva quantitat segons el torrat del gra verd de cafè. Respecte als solubles, el cafè torrat té menor quantitat de sacarosa i major quantitat de polisacàrids, com la manosa. Pel que fa als insolubles, decreix la seva proporció després del torrat.

GREIXOS
Aproximadament d’un 10% a un 20% dels components d’un gra de cafè són greixos. Els cafès aràbica solen tenir un contingut més elevat que els robusta: mentre que els cafès aràbica tenen d’un 15 a un 18% de greixos, els robusta tenen d’un 8 a un 12%.

PROTEÏNES
Les proteïnes representen al voltant de l’11% de la matèria seca del gra de cafè verd i els aminoàcids lliures d’un 0.2% a un 0.8%. Aquests últims són destruïts totalment en la torrefacció, la majoria dels quals formen reaccions amb sucres i formen compostos aromàtics i volàtils.

MINERALS
La majoria d’aquests minerals són solubles en aigua i es troben en el cafè líquid. Entre els minerals que es troben en un gra de cafè es pot trobar potassi, magnesi, calci, fòsfor i sodi.

VITAMINES
El gra verd conté vitamines B1, B2, B3, B5, B12 i C. Les vitamines C i B1 són destruïdes amb el torrat, mentre que la vitamina B3 augmenta la seva quantitat.